Thực hiện công văn số 741/PGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 Về việc  hướng giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2021-2022. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, góp phần xây dựng cho học sinh có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, lành mạnh, tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời, khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện là một nhiệm vụ giáo dục quan trọng được nhà trường triển khai thực hiện  lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức lối sống trong các tiết dạy đạo đức, giáo dục địa phương. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được nhà trường quan tâm nhằm hình thành các thói quen tốt trong môi trường học đường, ngoài xã hội và trên mạng internet như: Ứng xử văn hóa, thân thiện, lành mạnh, chủ động học tập, thường xuyên đọc sách, trau dồi kiến thức. chia sẻ, học tập những câu chuyện đẹp về lối sống trong xã hội, nhà trường cũng chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh với nhiều hình thức phong phú qua giảng dạy chính khóa các môn Đạo đức, lồng ghép, tích hợp vào các môn học; qua các hoạt động ngoại khóa có sự phối hợp với cha mẹ học sinh và các đoàn thể giáo dục giá trị sống, các kỹ năng sống (kỹ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp…) thực hiện tốt giáo dục thực hành tâm lý học đường cho học sinh.