Với thông điệp

Hình ảnh chào cờ đầu tuần

các cán bộ giáo viên chủ động tích cực tập huấn về bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống

 

hình ảnh thông điệp của nhà trường