QD-602-51975d9e9ebc7eec0.pdf

bao_luc_hoc_duong_bgd_993baoluchocduong-2019_174201920_78b06d8fc9.pdf

TT-06-BGD.pdf

1737__chi_thi_tang_cuong_cong_tac_quan_ly_nang_cao_dao_duc.pdf

1506-Qd-BGDdT (2).pdf

1293_Kế hoạch số 178 KH-BGDĐT của Bộ GDĐT triển khai Chỉ thị số 05.pdf

kh 25_0001.signed (1).pdf

kh 25_0001.signed (1).pdf

KH 77 ubnd_0001.signed.pdf

kh 96.docx

CV_huong_dan_nhiem_vu_CTTT_nam_hoc_2021-2022_signed_signed_signed_a193719407.pdf

Ke_HOaCH_TRIeN_KHAI_THuC_HIeN_GDDdLS_VHUX_2021-2025_f296f84aac.pdf

scan_2020-01-02_110924_0001_18afdd816a.pdf

KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN KH 77.signed.signed.signed.UBND 2022 (kèm 206).pdf

CV 823- thực hiện nêu gương cán bộ giáo viên.signed.signed.pdf

cv 684- 30- 8 giáo dục lí tưởng.signed.signed.pdf

03-báo cáo triển khai kế hoạch giáo dục đạo đức lối sống.signed.signed.pdf

137 CV đôn đốc thực hiện KH giáo dục lí tưởng CM, đạo đức lối sống và văn hoá ứng xử trường học.signed.signed.pdf

206 KH kiểm tra triển khai thực hiện nhiệm vụ GD lý tưởng CM, đạo đức lối sống và văn hoá ứng xử trường học năm học 2021- 2022_0001.signed.pdf

828 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác GD đạo đức, văn hóa ứng xử_0001.pdf